СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДА РИБАЛОК БУКОВИНИ»

 1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Громада рибалок Буковини» (далі Організація) – є неприбутковою громадською  організацією, яка об’єдналась на добровільних засадах на підставі спільних інтересів, з метою здійснення соціальної, правозахисної, інформаційної, консультаційної, виховної діяльності для членів Організації.

1.2. Організація створюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, та здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством України, міжнародними договорами України та цим Статутом.

1.3 Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку, бланки, штампи, емблему з відображенням атрибутики, затвердженої рішенням Правління Організації та інші реквізити юридичної особи.

1.4. Організація має право від власного імені для господарських потреб купувати і відчужувати майно, укладати договори, виступати в якості позивача та відповідача в суді, відкривати рахунки в установах банків, мати у власності приміщення, транспорт, займатися будь-якою діяльністю, що не спрямована на отримання прибутку та відповідає її статутним завданням.

1.5. Організація діє на території України.

1.6. Офіційна повна назва Організації: Громадська організація «Громада рибалок Буковини».

Скорочена назва: ГО «Громада рибалок Буковини».

1.7. Місцезнаходження Організації: місто Чернівці.

 1. Мета та напрями діяльності Організації

2.1. Метою створення Організації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, сприяння охороні, відтворенню, збереженню та раціональному використанню природних багатств річок і водойм України та їх рекреаційного потенціалу.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

 • виховання членів Організації як цивілізованих природокористувачів;
 • сприяння веденню рибальського господарства на науковій основі;
 • сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного законодавства;
 • пропаганда охорони природи, поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
 • сприяння вивченню та розвитку науковообгрунтованого досвіду ведення рибальського господарства, аматорського рибальства та риболовного спорту;
 • створення умов членам Організації для аматорського та спортивного рибальства та відпочинку;
 • підтримка прямих контактів з українськими та іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України;
 • реалізація власних цільових та комплексних програм і проектів, в тому числі освітніх, підтримка програм, що відносяться до завдань Організації;
 • сприяння активному розвитку рибальського спорту та екологічного туризму;
 • запобігання порушенням конституційних прав та сприяння реалізації спільних законних інтересів членів Організації, в тому числі на природокористування;
 • участь спільно з державними органами і установами, науковими організаціями у здійсненні заходів із збереження і примноження рибних запасів, підвищення рекреаційної спроможності річок і водойм;
 • сприяння штучному розведенню і розселенню водної фауни;
 • сприяння забезпеченню членів Організації рибальським спорядженням;
 • сприяння організації аматорського та спортивного рибальства;
 • сприяння проведенню науково-дослідних робіт з дослідження стану іхтеофауни;
 • сприяння спорудженню рибальських баз, які необхідні для виконання статутних завдань Організації;
 • сприяння організації і проведенню змагань з рибальського спорту;
 • сприяння розвитку риболовного туризму;
 • проведення серед населення роз'яснення мети та цілей Організації щодо питань охорони, відтворення та підвищення чисельності риби, шляхом обладнання за власні кошти будинків, кімнат (куточків) рибалок;
 • проведення конкурсів серед членів Організації на краще рибальське господарство, кращі фотознімки та плакати на рибальські теми, кращий сувенір та рибальський трофей;
 • сприяння придбанню практичного досвіду й організаторських здібностей, а також провадженню освітньої діяльності за напрямками, що відповідають статутним завданням Організації, шляхом реалізації науково-освітницьких проектів та програм, проведення семінарів-практикумів, конкурсів, наукових конференцій та зустрічей тощо;
 • сприяння розробкам і публікаціям різноманітних аналітичних і консультаційних матеріалів, експертних оцінок;
 • сприяння творчій, дослідницькій та аналітичній діяльності членів Організації та впровадження результатів їх досліджень в практику;
 • направлення членів Організації для вивчення досвіду роботи в інших об'єднаннях громадян, участі в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за її межами.
 1. Права Організації

Для вирішення своїх статутних завдань Організація має право:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності Організацією включаються до Реєстру громадських об'єднань;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до Закону «Про громадські об’єднання» громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом;
 • мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до даного Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

            Діяльність Організації не обмежується строком.

Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном.

4. Членство в Організації

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

4.2. Членами Організації можуть бути особи, які досягли 14-річного віку.

4.3. Прийом до Організації здійснюється Радою Організації на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Організації.

4.4. Члени Організації мають такі права:

 • звертатися до органів Організації з питаннями, заявами, скаргами, пропозиціями та вимогами відповіді по суті свого звернення;
 • отримувати відповідну допомогу від Організації, користуватися її майном, в порядку встановленим цим Статутом та внутрішніми документами Організації, вимагати захисту своїх прав та інтересів;
 • брати участь у Загальних зборах Організації;
 • бути обраним до органів управління Організації;
 • доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних цілей і завдань Організації;
 • подавати на запит органів управління інформацію необхідну для виконання статутної мети і завдань;
 • пропагувати мету, завдання і діяльність Організації;
 • вийти з членів Організації в будь – який час за власним бажанням.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • брати безпосередню участь у роботі Організації;
 • виконувати рішення органів управління Організації.

4.6. Вибуття з членів Організації здійснюється:

 • за бажанням (заявою) члена Організації;
 • у зв’язку з порушенням Статуту Організації;
 • у зв’язку з відмовою від участі в діяльності Організації протягом 3 місяців;
 • у зв’язку з невиконанням рішень органів управління Організації.

4.7. Рішення про виключення з членів Організації приймається Радою Організації. При відмові члена Організації від присутності на засіданні Ради, питання про виключення вирішується за його відсутністю.