Порядок вступу до ГО "Громада Рибалок Буковини"

Категорія: ГРБ
Опубліковано: Вівторок, 07 лютого 2017
Автор: Super User

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЛАВ Громадської організації   «ГРОМАДА РИБАЛОК БУКОВИНИ»

1. Заповнити в електронному вигляді заяву на вступ до ГО «ГРОМАДА РИБАЛОК БУКОВИНИ»  (за зразком).

2. Надіслати в електронному вигляді рекомендаційний лист від особи яка Вас рекомендує  (за зразком). 

Надіслати в електронному вигляді фотокартку (адекватну).

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

тел. +38 095 715 31 39 , +38 097 712 12 31

3. Після прийняття рішення про зарахування Вас до лав Громадської організації   «ГРОМАДА РИБАЛОК БУКОВИНИ» перерахувати кошти за виготовлення пластикового, вологостійкого посвідчення (вартість виготовлення може змінюватись відповідно до підвищення цін, тому уточнюється по телефону).   

4. При отриманні посвідчення, надати в оригіналі документи, які зазначені в пункті 1, 2, 3  данного переліку, та дві фотокартки 3х4 для заведення особистої справи.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ

ЗАВАНТАЖИТИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДА РИБАЛОК БУКОВИНИ»

Категорія: ГРБ
Опубліковано: Четвер, 24 березня 2016
Автор: Super User
 1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Громада рибалок Буковини» (далі Організація) – є неприбутковою громадською  організацією, яка об’єдналась на добровільних засадах на підставі спільних інтересів, з метою здійснення соціальної, правозахисної, інформаційної, консультаційної, виховної діяльності для членів Організації.

1.2. Організація створюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, та здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним законодавством України, міжнародними договорами України та цим Статутом.

1.3 Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку, бланки, штампи, емблему з відображенням атрибутики, затвердженої рішенням Правління Організації та інші реквізити юридичної особи.

1.4. Організація має право від власного імені для господарських потреб купувати і відчужувати майно, укладати договори, виступати в якості позивача та відповідача в суді, відкривати рахунки в установах банків, мати у власності приміщення, транспорт, займатися будь-якою діяльністю, що не спрямована на отримання прибутку та відповідає її статутним завданням.

1.5. Організація діє на території України.

1.6. Офіційна повна назва Організації: Громадська організація «Громада рибалок Буковини».

Скорочена назва: ГО «Громада рибалок Буковини».

1.7. Місцезнаходження Організації: місто Чернівці.

 1. Мета та напрями діяльності Організації

2.1. Метою створення Організації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, сприяння охороні, відтворенню, збереженню та раціональному використанню природних багатств річок і водойм України та їх рекреаційного потенціалу.

2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

 • виховання членів Організації як цивілізованих природокористувачів;
 • сприяння веденню рибальського господарства на науковій основі;
 • сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного законодавства;
 • пропаганда охорони природи, поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
 • сприяння вивченню та розвитку науковообгрунтованого досвіду ведення рибальського господарства, аматорського рибальства та риболовного спорту;
 • створення умов членам Організації для аматорського та спортивного рибальства та відпочинку;
 • підтримка прямих контактів з українськими та іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України;
 • реалізація власних цільових та комплексних програм і проектів, в тому числі освітніх, підтримка програм, що відносяться до завдань Організації;
 • сприяння активному розвитку рибальського спорту та екологічного туризму;
 • запобігання порушенням конституційних прав та сприяння реалізації спільних законних інтересів членів Організації, в тому числі на природокористування;
 • участь спільно з державними органами і установами, науковими організаціями у здійсненні заходів із збереження і примноження рибних запасів, підвищення рекреаційної спроможності річок і водойм;
 • сприяння штучному розведенню і розселенню водної фауни;
 • сприяння забезпеченню членів Організації рибальським спорядженням;
 • сприяння організації аматорського та спортивного рибальства;
 • сприяння проведенню науково-дослідних робіт з дослідження стану іхтеофауни;
 • сприяння спорудженню рибальських баз, які необхідні для виконання статутних завдань Організації;
 • сприяння організації і проведенню змагань з рибальського спорту;
 • сприяння розвитку риболовного туризму;
 • проведення серед населення роз'яснення мети та цілей Організації щодо питань охорони, відтворення та підвищення чисельності риби, шляхом обладнання за власні кошти будинків, кімнат (куточків) рибалок;
 • проведення конкурсів серед членів Організації на краще рибальське господарство, кращі фотознімки та плакати на рибальські теми, кращий сувенір та рибальський трофей;
 • сприяння придбанню практичного досвіду й організаторських здібностей, а також провадженню освітньої діяльності за напрямками, що відповідають статутним завданням Організації, шляхом реалізації науково-освітницьких проектів та програм, проведення семінарів-практикумів, конкурсів, наукових конференцій та зустрічей тощо;
 • сприяння розробкам і публікаціям різноманітних аналітичних і консультаційних матеріалів, експертних оцінок;
 • сприяння творчій, дослідницькій та аналітичній діяльності членів Організації та впровадження результатів їх досліджень в практику;
 • направлення членів Організації для вивчення досвіду роботи в інших об'єднаннях громадян, участі в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за її межами.
 1. Права Організації

Для вирішення своїх статутних завдань Організація має право:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності Організацією включаються до Реєстру громадських об'єднань;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до Закону «Про громадські об’єднання» громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом;
 • мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до даного Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

            Діяльність Організації не обмежується строком.

Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном.

4. Членство в Організації

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

4.2. Членами Організації можуть бути особи, які досягли 14-річного віку.

4.3. Прийом до Організації здійснюється Радою Організації на підставі письмової заяви бажаючого вступити до Організації.

4.4. Члени Організації мають такі права:

 • звертатися до органів Організації з питаннями, заявами, скаргами, пропозиціями та вимогами відповіді по суті свого звернення;
 • отримувати відповідну допомогу від Організації, користуватися її майном, в порядку встановленим цим Статутом та внутрішніми документами Організації, вимагати захисту своїх прав та інтересів;
 • брати участь у Загальних зборах Організації;
 • бути обраним до органів управління Організації;
 • доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних цілей і завдань Організації;
 • подавати на запит органів управління інформацію необхідну для виконання статутної мети і завдань;
 • пропагувати мету, завдання і діяльність Організації;
 • вийти з членів Організації в будь – який час за власним бажанням.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • брати безпосередню участь у роботі Організації;
 • виконувати рішення органів управління Організації.

4.6. Вибуття з членів Організації здійснюється:

 • за бажанням (заявою) члена Організації;
 • у зв’язку з порушенням Статуту Організації;
 • у зв’язку з відмовою від участі в діяльності Організації протягом 3 місяців;
 • у зв’язку з невиконанням рішень органів управління Організації.

4.7. Рішення про виключення з членів Організації приймається Радою Організації. При відмові члена Організації від присутності на засіданні Ради, питання про виключення вирішується за його відсутністю.


 

     5. Структура Організації

5.1. Органами управління Організації є:

 • Загальні збори;
 • Рада Організації.

5.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються Радою не рідше 1 разу на 4 роки. Про скликання та порядок денний Загальних зборів члени Організації повідомляються індивідуально не пізніше як за 15 днів до них. Загальні збори правомочні приймати рішення при наявності не менше 2/3 від загальної чисельності членів Організації.

5.2.1. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу 1/3 членів Організації, Голови Організації, його заступника або Ревізійної комісії (Ревізора) в 10 – денний термін.

5.2.2. Рішення Загальними зборами приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах.

5.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться такі питання:

 • затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього;
 • обрання Ради у складі Голови Організації, (при потребі) заступника Голови Організації та членів Ради терміном на 4 роки;
 • обрання Ревізійної комісії (Ревізора) терміном на 4 роки;
 • визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій;
 • затвердження звітів та доповідей органів управління Організації;
 • затвердження бюджету;
 • припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії;
 • прийняття рішень про заснування юридичних осіб (товариств, підприємств), засобів масової інформації, відокремлених підрозділів та призначення їх керівників;
 • затвердження Положень про діяльність створених юридичних осіб (товариств, підприємств), засобів масової інформації, відокремлених підрозділів;
 • затвердження внутрішніх процедурних документів;
 • розгляд скарг на дії посадових осіб, органів управління Організації.

5.2.4. Загальні збори мають право передати (делегувати) частину своїх повноважень Раді Організації, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.3. В період між Загальними зборами постійно – діючим керівним органом є Рада, яка обирається Загальними зборами терміном на 4 роки.

5.3.1. До компетенції Ради належить:

 • скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
 • затвердження зразків символіки, атрибутики та інших реквізитів Організації;
 • оперативне господарське управління майном і коштами Організації в межах затвердженого Загальними зборами Організації бюджету;
 • виконання рішень Загальних зборів;
 • складання програм та оперативних планів статутної діяльності Організації;
 • прийом до членів Організації та вирішення питань про припинення членства;
 • розглядання інших питань діяльності Організації, які не входять до виключної компетенції Організації.

5.4. Засідання Ради правомочне на прийняття рішень за наявності більшості членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів, за поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Організації. Голова Організації скликає засідання Ради принаймні 4 рази на рік, на письмову вимогу будь – якого члена Ради Голова Організації скликає позачергове засідання протягом 10 днів. За відсутності Голови Організації його обов’язки виконує заступник Голови Організації (в разі обрання) або інший член Ради за призначення Голови Організації.

5.4.1. Голова Організації:

 • здійснює загальне керівництво Організацією, представляє її у зовнішніх стосунках як в Україні так і за її межами;
 • підписує офіційну документацію Організації;
 • керує діяльністю Правління Організації;
 • видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання членами Організації та штатними працівниками апарату;
 • укладає договори та угоди, видає накази та довіреності.
 • відкриває та закриває рахунки Організації у банківських та інших фінансово – кредитних установах.
 • видає відповідні довіреності іншим особам;
 • затверджує штатних розклад, систему та розмір оплати праці штатних працівників, приймає та звільняє штатних працівників, накладає стягнення у порядку передбачених чинним законодавством;
 • організовує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, статистичної звітності;
 • організовує різноманітні заходи на виконання статутної діяльності Організації.

5.5. Заступник Голови Організації в період відсутності Голови Організації забезпечує поточну діяльність Організації, керуючись діючим законодавством і Статутом, а також рішеннями Загальних зборів, Ради та Голови Організації.

5.6. Органом контролю за діяльністю Організації є Ревізійна комісія (Ревізор), яка обирається Загальними зборами з членів Організації на чолі із Головою комісії строком на 4 роки.

5.6.1. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю Організації, перевіряє звіти, готує висновки за результатами перевірок, бере участь в декларуванні доходів та витрат Організації для представлення до податкових органів.

 1. Порядок звітування керівних органів Організації перед її членами

6.1. Голова Організації та Рада Організації готують звіти з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації, звіти з виконання програм та проектів Організації, рішень Загальних зборів та подають їх на розгляд чергових Загальних зборів.

6.2. Ревізійна комісія (ревізор) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Організації складає звіт та подає його на затвердження черговим Загальним зборам.

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг

7.1. Рішення, дії та бездіяльність органів управління Організації можуть бути оскаржені членами Організації до чергових Загальних зборів, а в разі виявлення суттєвої загрози Організації, її фінансовому стану або репутації за вимогою 1/3 членів Організації можуть бути скликані позачергові Загальні збори для термінового вирішення виявлених проблем.

7.2. Скарги на дії або бездіяльність керівних органів подаються членами Організації безпосередньо під час проведення чергових Загальних зборів та розглядаються до початку розгляду питань віднесених до порядку денного Загальних зборів.

7.3. Позачерговими Загальними зборами, скликаними членами Організації у порядку, визначеному у цьому Статуті розглядаються виключно питання, стосовно яких зібралися Загальні збори.

 1. Відокремлені підрозділи Організації

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняють свою діяльність за рішенням Загальних зборів Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації створюються без статусу юридичної особи та керуються у своїй діяльності Положенням про відокремлені підрозділи, яке затверджується Загальними зборами Організації.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи закриваються за рішенням Загальних зборів Організації, про що повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

 1. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності Організації

9.1.Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.2. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. В разі отримання Організацією фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, вона зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

9.3. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Майно Організації формується за рахунок:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

9.5. Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Організації можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього Статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації або передані громадським спілкам, утвореним за участю Організації.

9.6. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.7. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 1. Порядок внесення змін до Статуту Організації

10.1. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації про зміни до Статуту Організації, зміни у складі керівних органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміну місцезнаходження Організації (надалі - зміни до відомостей про Організацію).

10.2. Зміни до відомостей про Організацію приймаються Загальними зборами.

10.3. Рішення про зміни до відомостей про Організацію вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 1/2 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

 1. Порядок припинення діяльності Організації

11.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності. Діяльність Організації може бути припинена в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (приєднання) або в результаті ліквідації.

11.2. Припинення діяльності Організації здійснюється:

 • за рішенням Організації, прийнятим присутніми членами Організації на Загальних зборах ½ голосами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.3. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

11.4. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

11.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднується Організації, про згоду на таке приєднання.

Про прийняте рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про приєднання та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань.

З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення, рішення щодо реорганізації Організації не може бути скасовано Організацією.

У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Правила любительського і спортивного рибальства

Категорія: ГРБ
Опубліковано: Четвер, 24 березня 2016
Автор: Super User

Витяг основних положень з Правил любительського і спортивного рибильства:

 • п.4.1.1. на водоймах загального дозволяється рибна ловля з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку, та спінінгом;
 • п. 4.6. дозволяється одній особі вилов за одну добу на водоймах загального користування 3 кг риби, на водоймах закріплених за громадськими об”єднаннями, а також на тих, де впроваджене платне рибальство – 5 кг риби.

Відповідно до  п. 3.15. Правил любительського та спортивного рибальства забороняється лов водних живих ресурсів:

 • із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих  знарядь  лову,  вогнепальної  та  пневматичної  зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання),  промислових та  інших  знарядь  лову,  виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів  усіх  видів  і найменувань, а також способом багріння, спорудження  гаток,  запруд  та спускання води з рибогосподарських водойм;
 • у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових  каналах тощо;
 • з незареєстрованих  плавзасобів  або  таких,  що  не мають на корпусі  чіткого  реєстраційного  номера  (за  винятком   веслових човнів);
 • поблизу мостів,   які  охороняються,  в  межах  режимних  зон охорони;
 • у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств;
 • у водоймах риборозплідних і товарних рибних господарств;
 • на водоймах, що не визначені органами рибоохорони як такі, на яких дозволене любительське рибальство.

Мінімальні розміри (в см) риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями

Види риб і водних безхребетних На рибогосподарських водоймах у таких регіонах:
внутрішніх водоймах Чорноморському Азовському
  зокрема, р.Дунай з  придатковою системою, передгирловому просторі, оз.Сасик         
Барабуля - 8,5 - 8,5
Берш 28 - - 25
Бичок - 11 - 8
Білий амур 40 45 - -
Білизна 30 40 - 35
Вугор 50 50 - -
В'язь 28 24 22 22
Головень 24 28 - -
Камбала-глоса - 15 - 17
Карась            - 10 -  -
Карась сріблястий - 15 -  -
Катран            - 85 -  -
Кефаль            - 20 -  20
Кефаль-піленгас   - 38 -  33
Короп             25 25 -  25
Лин                20 20 13  17
Лящ               32 30 20  28
Мерланг           - 12 -  -
Оселедець         - 17 16  14
Підуст            25 25 -  -
Плітка            18 - -  -
Пузанок           - 11 -  -
Рибець            - 22 - 22
Сазан             35 32 30 30
Сиг               - 25 - -
Синець            22 24 -  24
Скумбрія          - 15 -  15
Сом               70 60 50  60
Ставрида          - 10 -  10
Судак             42 38 30  38
Тараня            18 18 -  14
Товстолоб         40 40 -  40
Чехоня            24 24 -  -
Щука              35 32 -  -
Беззубка          - 12 -  -
Креветки          - 3,5 -  -
Мідія             - 5 -  -
Перловиця         - 7 -  -
Рак                10 10 9  9

 

Детальніше ознайомитися з "Правилами любительского та спортивного рибальства" Ви можете ТУТ.

Попереджаємо, що при виявленні порушень вимог Правил любительського та спортивного рибальства винні особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про всі випадки незаконного вилову водних біоресурсів просимо повідомляти на телефон гарячої лінії Рибоохорони +38 (098) 887-07-09 або Громади рибалок Буковини +38 (095) 715-31-39.

Цілі і завдання

Категорія: ГРБ
Опубліковано: Четвер, 24 березня 2016
Автор: Super User

Мета створення Організації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, сприяння охороні, відтворенню, збереженню та раціональному використанню природних багатств річок і водойм України та їх рекреаційного потенціалу.

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • виховання членів Організації як цивілізованих природокористувачів;
 • сприяння веденню рибальського господарства на науковій основі;
 • сприяння боротьбі з браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного законодавства;
 • пропаганда охорони природи, поваги до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання природних багатств річок і водойм та їх рекреаційного потенціалу;
 • сприяння вивченню та розвитку науковообгрунтованого досвіду ведення рибальського господарства, аматорського рибальства та риболовного спорту;
 • створення умов членам Організації для аматорського та спортивного рибальства та відпочинку;
 • підтримка прямих контактів з українськими та іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України;
 • реалізація власних цільових та комплексних програм і проектів, в тому числі освітніх, підтримка програм, що відносяться до завдань Організації;
 • сприяння активному розвитку рибальського спорту та екологічного туризму;
 • запобігання порушенням конституційних прав та сприяння реалізації спільних законних інтересів членів Організації, в тому числі на природокористування;
 • участь спільно з державними органами і установами, науковими організаціями у здійсненні заходів із збереження і примноження рибних запасів, підвищення рекреаційної спроможності річок і водойм;
 • сприяння штучному розведенню і розселенню водної фауни;
 • сприяння забезпеченню членів Організації рибальським спорядженням;
 • сприяння організації аматорського та спортивного рибальства;
 • сприяння проведенню науково-дослідних робіт з дослідження стану іхтеофауни;
 • сприяння спорудженню рибальських баз, які необхідні для виконання статутних завдань Організації;
 • сприяння організації і проведенню змагань з рибальського спорту;
 • сприяння розвитку риболовного туризму;
 • проведення серед населення роз'яснення мети та цілей Організації щодо питань охорони, відтворення та підвищення чисельності риби, шляхом обладнання за власні кошти будинків, кімнат (куточків) рибалок;
 • проведення конкурсів серед членів Організації на краще рибальське господарство, кращі фотознімки та плакати на рибальські теми, кращий сувенір та рибальський трофей;
 • сприяння придбанню практичного досвіду й організаторських здібностей, а також провадженню освітньої діяльності за напрямками, що відповідають статутним завданням Організації, шляхом реалізації науково-освітницьких проектів та програм, проведення семінарів-практикумів, конкурсів, наукових конференцій та зустрічей тощо;
 • сприяння розробкам і публікаціям різноманітних аналітичних і консультаційних матеріалів, експертних оцінок;
 • сприяння творчій, дослідницькій та аналітичній діяльності членів Організації та впровадження результатів їх досліджень в практику;
 • направлення членів Організації для вивчення досвіду роботи в інших об'єднаннях громадян, участі в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах в Україні та за її межами.

Відеогалерея

Категорія: ГРБ
Опубліковано: Субота, 05 березня 2016
Автор: Super User