СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДА РИБАЛОК БУКОВИНИ»

 

     5. Структура Організації

5.1. Органами управління Організації є:

 • Загальні збори;
 • Рада Організації.

5.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які скликаються Радою не рідше 1 разу на 4 роки. Про скликання та порядок денний Загальних зборів члени Організації повідомляються індивідуально не пізніше як за 15 днів до них. Загальні збори правомочні приймати рішення при наявності не менше 2/3 від загальної чисельності членів Організації.

5.2.1. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу 1/3 членів Організації, Голови Організації, його заступника або Ревізійної комісії (Ревізора) в 10 – денний термін.

5.2.2. Рішення Загальними зборами приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах.

5.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться такі питання:

 • затвердження Статуту Організації, внесення змін до нього;
 • обрання Ради у складі Голови Організації, (при потребі) заступника Голови Організації та членів Ради терміном на 4 роки;
 • обрання Ревізійної комісії (Ревізора) терміном на 4 роки;
 • визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій;
 • затвердження звітів та доповідей органів управління Організації;
 • затвердження бюджету;
 • припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії;
 • прийняття рішень про заснування юридичних осіб (товариств, підприємств), засобів масової інформації, відокремлених підрозділів та призначення їх керівників;
 • затвердження Положень про діяльність створених юридичних осіб (товариств, підприємств), засобів масової інформації, відокремлених підрозділів;
 • затвердження внутрішніх процедурних документів;
 • розгляд скарг на дії посадових осіб, органів управління Організації.

5.2.4. Загальні збори мають право передати (делегувати) частину своїх повноважень Раді Організації, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.3. В період між Загальними зборами постійно – діючим керівним органом є Рада, яка обирається Загальними зборами терміном на 4 роки.

5.3.1. До компетенції Ради належить:

 • скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
 • затвердження зразків символіки, атрибутики та інших реквізитів Організації;
 • оперативне господарське управління майном і коштами Організації в межах затвердженого Загальними зборами Організації бюджету;
 • виконання рішень Загальних зборів;
 • складання програм та оперативних планів статутної діяльності Організації;
 • прийом до членів Організації та вирішення питань про припинення членства;
 • розглядання інших питань діяльності Організації, які не входять до виключної компетенції Організації.

5.4. Засідання Ради правомочне на прийняття рішень за наявності більшості членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів, за поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Організації. Голова Організації скликає засідання Ради принаймні 4 рази на рік, на письмову вимогу будь – якого члена Ради Голова Організації скликає позачергове засідання протягом 10 днів. За відсутності Голови Організації його обов’язки виконує заступник Голови Організації (в разі обрання) або інший член Ради за призначення Голови Організації.

5.4.1. Голова Організації:

 • здійснює загальне керівництво Організацією, представляє її у зовнішніх стосунках як в Україні так і за її межами;
 • підписує офіційну документацію Організації;
 • керує діяльністю Правління Організації;
 • видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання членами Організації та штатними працівниками апарату;
 • укладає договори та угоди, видає накази та довіреності.
 • відкриває та закриває рахунки Організації у банківських та інших фінансово – кредитних установах.
 • видає відповідні довіреності іншим особам;
 • затверджує штатних розклад, систему та розмір оплати праці штатних працівників, приймає та звільняє штатних працівників, накладає стягнення у порядку передбачених чинним законодавством;
 • організовує ведення оперативного та бухгалтерського обліку, статистичної звітності;
 • організовує різноманітні заходи на виконання статутної діяльності Організації.

5.5. Заступник Голови Організації в період відсутності Голови Організації забезпечує поточну діяльність Організації, керуючись діючим законодавством і Статутом, а також рішеннями Загальних зборів, Ради та Голови Організації.

5.6. Органом контролю за діяльністю Організації є Ревізійна комісія (Ревізор), яка обирається Загальними зборами з членів Організації на чолі із Головою комісії строком на 4 роки.

5.6.1. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю Організації, перевіряє звіти, готує висновки за результатами перевірок, бере участь в декларуванні доходів та витрат Організації для представлення до податкових органів.

 1. Порядок звітування керівних органів Організації перед її членами

6.1. Голова Організації та Рада Організації готують звіти з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації, звіти з виконання програм та проектів Організації, рішень Загальних зборів та подають їх на розгляд чергових Загальних зборів.

6.2. Ревізійна комісія (ревізор) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Організації складає звіт та подає його на затвердження черговим Загальним зборам.

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг

7.1. Рішення, дії та бездіяльність органів управління Організації можуть бути оскаржені членами Організації до чергових Загальних зборів, а в разі виявлення суттєвої загрози Організації, її фінансовому стану або репутації за вимогою 1/3 членів Організації можуть бути скликані позачергові Загальні збори для термінового вирішення виявлених проблем.

7.2. Скарги на дії або бездіяльність керівних органів подаються членами Організації безпосередньо під час проведення чергових Загальних зборів та розглядаються до початку розгляду питань віднесених до порядку денного Загальних зборів.

7.3. Позачерговими Загальними зборами, скликаними членами Організації у порядку, визначеному у цьому Статуті розглядаються виключно питання, стосовно яких зібралися Загальні збори.

 1. Відокремлені підрозділи Організації

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та припиняють свою діяльність за рішенням Загальних зборів Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації створюються без статусу юридичної особи та керуються у своїй діяльності Положенням про відокремлені підрозділи, яке затверджується Загальними зборами Організації.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи закриваються за рішенням Загальних зборів Організації, про що повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

 1. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності Організації

9.1.Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.2. Організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. В разі отримання Організацією фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, вона зобов'язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

9.3. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Майно Організації формується за рахунок:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

9.5. Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Організації можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього Статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Організації або передані громадським спілкам, утвореним за участю Організації.

9.6. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.7. У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 1. Порядок внесення змін до Статуту Організації

10.1. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організації про зміни до Статуту Організації, зміни у складі керівних органів Організації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміну місцезнаходження Організації (надалі - зміни до відомостей про Організацію).

10.2. Зміни до відомостей про Організацію приймаються Загальними зборами.

10.3. Рішення про зміни до відомостей про Організацію вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 1/2 членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

 1. Порядок припинення діяльності Організації

11.1. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності. Діяльність Організації може бути припинена в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (приєднання) або в результаті ліквідації.

11.2. Припинення діяльності Організації здійснюється:

 • за рішенням Організації, прийнятим присутніми членами Організації на Загальних зборах ½ голосами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.3. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.

11.4. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

11.5. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднується Організації, про згоду на таке приєднання.

Про прийняте рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про приєднання та внесення даних про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань.

З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення, рішення щодо реорганізації Організації не може бути скасовано Організацією.

У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.